شرکت بازرگانی

18 خرداد 1399

بازرگانی چگونه تعریف می‌شود؟

دانستن تعارف بازرگانی برای امور مربوط به این حوزه تقریباً لازم و ضروری است. در این مقاله سعی کرده‌ایم که تعاریف کلی و حوزه‌ی فعالیتی این واحدها را تشریح کنیم.