معاوضه چه نوع معامله‌ای است و انواع آن به چه شکل انجام می‌شود؟