ارسال درخواست‌ها

فرم درخواست‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی

برای ارسال درخواست خود، فرم زیر را با اطلاعات درخواست‌شده تکمیل و سپس برروی دکمه ارسال کلیک کنید

برای مشاهده تنها قسمتی از پیشینه و فعالیتی شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، می‌توانید از صفحه سرمایه‌پذیران و تقدیرنامه‌ها وب‌سایت دیدن فرمائید

بلهخیر


خصوصیعمومی و دولتیتعاونیمشارکت با دولتسایر

تک برگدفترچه‌ایسند مادر

مشاعییک دانگدو دانگسه دانگچهار دانگپنج دانگشش دانگ

هیچکدامرهن بانکرهن اشخاص ثالثبازداشتسایر

مسکونیاداریتجاریصنعتیبهداشتی و درمانیخدماتیمزروعیباغ ویلاسایر

تخلیهمالکمستأجردارای معارض


خواهشمندیم صرفاً جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات خود، از طریق شماره واتس‌اپ ۰۹۱۹۸۷۱۰۸۴۲ اقدام فرمائید