فرم درخواست‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی

برای ارسال درخواست خود، فرم زیر را با اطلاعات درخواست‌شده تکمیل و سپس برروی دکمه ارسال کلیک کنید

برای مشاهده تنها قسمتی از پیشینه و فعالیتی شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، می‌توانید از صفحه سرمایه‌پذیران و تقدیرنامه‌ها وب‌سایت دیدن فرمائید

  بلهخیر

  خصوصیعمومی و دولتیتعاونیمشارکت با دولتسایر


  تک برگدفترچه‌ایسند مادر


  مشاعییک دانگدو دانگسه دانگچهار دانگپنج دانگشش دانگ


  هیچکدامرهن بانکرهن اشخاص ثالثبازداشتسایر


  مسکونیاداریتجاریصنعتیبهداشتی و درمانیخدماتیمزروعیباغ ویلاسایر


  تخلیهمالکمستأجردارای معارض


  خواهشمندیم صرفاً جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات خود، از طریق شماره واتس‌اپ ۰۹۱۹۸۷۱۰۸۴۲ اقدام فرمائید