اقتصاد میتواند بدون هزینه و تنها با حمایت از جانب نهادهای حاکم رشد کند!