جایزه برای برندگان مسابقه ویژه فروردین ماه شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت