اطلاعیه آمادگی بخشش ده هراز میلیارد از بدهی بدهکاران به مجموعه مریوانی